Vedtægter

Vedtægter

ØSTERBY LANDSBYFORENING

 Ad. 01.Lokalrådets navn er ØSTERBY LANDSBYFORENING – og blev stiftet den 14. august 2017. Borgerforeningen dækker Østerby og hjemhørende i Tønder Kommune
 Ad. 02.Landsbyforeningens formål er at fremme og arbejde for udviklingen og sammenholdet i Østerby. Det er ligeledes Landsbyforeningens opgave at varetage og repræsentere Østerby i forbindelse med anliggender over for bl.a. Tønder Kommunes politikere og embedsmænd.
 Ad. 03.  Østerby Landsbyforening er et upolitisk sammensat råd.
 Ad. 04. Østerby Landsbyforening ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen kan indbyde gæster til sine møder, når det er aktuelt.
 Ad. 05. Landsbyforeningen tegnes af formanden. I dennes fravær næstformanden. Ved indgåelse af større køb eller lejemål kræves der som minimum, at det fremgår som en beslutning fra et bestyrelsesmøde samt under skrift af minimum formand / næstformand + yderligere et bestyrelsesmedlem.
 Ad. 06.Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede.
 Ad. 07.Bestyrelsen administrerer Landsbyforeningens midler til gavn for Østerby.
 Ad. 08. Generalforsamlingen, der er Landsbyforeningens øverste myndighed, fastsætter et evt. kontingent til borgerforeningen.
 Ad. 09. Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i maj måned med minimum følgende dagsorden:

– Valg af dirigent.
– Bestyrelsens beretning.
– Regnskab til godkendelse.
-Fastsættelse af kontingent.
-Indkomne forslag.
-Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 3 medlemmer i ulige år og 2 medlem i lige år.
– Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Valget gælder for 1 år. Genvalg kan finde sted.
– Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted. Der afgår 1 revisor i ulige år og 1 revisor i lige år.
– Valg af 1 revisor suppleant
– Eventuelt

 Ad. 10.Alle borger i Østerby kan være medlem af Østerby Landsbyforeningen. Medlemmer over 15 år har stemmeret og medlemmer over 18 år er valgbare.

 

 Ad. 11.Generalforsamlingen skal være lovligt indvarslet, d.v.s. at den er offentlig annonceret 14 dage før generalforsamlingen – evt. som flyers i byens postkasser.                                                                                            Samme regler er gældende for ekstraordinær generalforsamling.
 Ad. 12.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 Ad. 13. Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen. Vedtægtsændringer kan vedtages ved simpel flertal. Vedtægtsændringer skal fremgå som et selvstændigt punkt på dagsordenen.
 Ad. 14. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, eller hvis 25% af rådets medlemmer stiller et skriftligt motiveret forslag herom til bestyrelsen. Forslagsstillerne skal være tilstede ved generalforsamlingen.
 Ad. 15. Opløsning af Østerby Landsbyforening kan kun ske ved en ekstraordinær generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Evt. midler ved opløsning går til Østerby Landsbyfest.
 Finn Peter Hansen Kian Andresen
 Dirigent  Formand

Generalforsamlingen, den 14. august 2017.